HomeInstructionsUse the keyGroupsSpeciesAnatomy
Click on the image which your specimen most closely resembles.
Vitellarium (v) u-shaped Vitellarium (v) spherical
 
 
Taxonomy
Phylum Rotifera
Class Monogononta
Order Ploima
Family Asplanchnidae
Genus Asplanchna