HomeInstructionsUse the keyGroupsfamAnatomy
Families
Families are arranged alphabetically under their respective orders. Click on any family to view pictures and descriptions of that organism.
Coleoptera

Diptera

Ephemeroptera Odonata
Adult
Coleoptera
Larval

Amphizoidae
Carabidae
Chrysomelidae
Curculionidae
Dryopidae
Dytiscidae
Elmidae
Georyssidae
Gyrinidae
Haliplidae
Helodidae
Heteroceridae
Hydraenidae
Hydrophilidae
Hydroscaphidae
Lampryidae
Limnichidae
Melyridae
Noteridae
Psephenidae
Ptilodactylidae
Salpingidae
Scirtidae
Sphaeriusidae
Staphylinidae

Athericidae
Blephariceridae
Canaceidae
Ceratopogonidae-Dasyheleinae
Ceratopogonidae-Forcipomyiinae
Chaoboridae
Chironomidae
Culcidae
Deuterophlebiidae
Dixidae
Dolichopodidae
Dryomyzidae
Empididae
Ephydridae
Muscidae
Nymphomyiidae
Psychodidae
Ptychopteridae
Scatophagidae
Sciomyzidae
Simuliidae
Stratiomyidae
Syrphidae
Tabanidae
Tanyderidae
Thaumaleidae
Tipulidae

Collembola

Poduridae/Sminthuridae


Ameletidae
Ametropodidae
Arthropleidae
Baetidae
Baetiscidae
Behningiidae
Caenidae
Ephemerellidae
Ephemeridae
Heptageniidae
Isonychiidae
Leptophlebiidae
Metretopodidae
Neoephemeridae
Oligoneuriidae
Palingeniidae
Polymitarcyidae
Potamanthidae
Siphlonuridae
Tricorythidae

Hemiptera
Belostomatidae
Corixidae
Gelastocoridae
Gerridae
Hebridae
Hydrometridae
Macroveliidae
Mesoveliidae
Naucoridae
Nepidae
Notonectidae
Ochteridae
Pleidae
Saldidae
Veliidae

Megaloptera
Corydalidae
Sialidae

Anisoptera

Aeshnidae
Cordulegastridae
Corduliidae
Gomphidae
Libellulidae
Macromiidae
Petaluridae

Odonata
Zygoptera

Calopterygidae
Coenagrionidae
Lestidae
Protoneuridae

Plecoptera
Capniidae
Chloroperlidae
Leuctridae
Nemouridae
Peltoperlidae
Perlidae
Perlodidae
Pteronarcyidae
Taeniopterygidae

Trichoptera
Beraeidae
Brachycentridae
Calamoceratidae
Glossosomatidae
Helicopsychidae
Hydropsychidae
Hydroptilidae
Lepidostomatidae
Leptoceridae
Limnephilidae
Molannidae
Odontoceridae
Philopotamidae
Phryganeidae
Polycentropodidae
Psychomyiidae
Rhyacophilidae
Sericostomatidae